Nog
33
dagen

Op weg naar gemeente Maashorst

Nog 33 dagen


Vraag en antwoord


Download hier de pdf Plan van Aanpak Samen op weg naar één Maashorstgemeente


Wat is een herindeling?

Volgens de wet is een herindeling: ‘een wijziging van gemeentelijke indeling’. Daaronder vallen de oprichting van nieuwe gemeenten, de opheffing van gemeenten en wijziging van gemeentegrenzen. Andere termen die ook gebruik worden zijn: ‘bestuurlijke fusie’, ‘gemeentefusie’ of ‘samenvoeging van gemeenten’.

Een veelvoorkomende vorm van gemeentelijke herindeling is een samenvoeging: twee of meer gemeenten worden opgeheven, daarna wordt van hun grondgebied één nieuwe gemeente gevormd. Dit is ook wat in de situatie met Landerd en Uden gebeurt. Er ontstaat een nieuwe gemeente Maashorst met één burgemeester, één college, één raad en één organisatie.


Hoe is het zo gekomen?

In de coalitieakkoorden van zowel het college van burgemeester en wethouders van Landerd als dat van Uden is de wens uitgesproken om één Maashorstgemeente te vormen.

Op donderdag 8 november 2018 vergaderde zowel de gemeenteraad van Landerd als de gemeenteraad van Uden over een mogelijke herindeling van beide gemeenten. Zij hebben beide besloten in principe over te gaan tot herindeling van Uden en Landerd. Het is de bedoeling is dat de Maashorstgemeente op 1 januari 2022 een feit is.

De colleges van Landerd en van Uden hebben op 23 januari het Plan van Aanpak vastgesteld. In het Plan van aanpak staat onder andere hoe de inwoners uit de kernen vanaf maart 2019 worden betrokken bij het herindelingsontwerp. In dit herindelingsontwerp komt te staan hoe de gemeente er straks uit gaat zien. Ook stellen de colleges in dit plan voor om de werknaam 'gemeente Maashorst' te gebruiken.

Het Plan van aanpak is op 28 februari 2019 door de gemeenteraden goedgekeurd.


Hoe worden inwoners betrokken?

Hoe de gemeenten inwoners gaan betrekken, staat in het Plan van Aanpak De nieuwe toekomst raakt ons allemaal. Om zoveel mogelijk inwoners van Landerd en Uden te betrekken hebben we uitdagingen bedacht. Met deze uitdagingen kunnen jullie laten zien wat we nodig hebben voor een goede toekomst van de nieuwe gemeente, hoe we als gemeente samen met jullie het beste aan de slag kunnen gaan en welke goede dingen we willen behouden in de nieuwe gemeente. De resultaten presenteren we op 24 juni. Alle inwoners zijn dan van harte uitgenodigd om te komen.

Welke uitdagingen we hebben bedacht, vind je hier: https://www.opwegnaargemeentemaashorst.nl/uitdagingen


Waarom één gemeente Maashorst?

Landerd en Uden willen samen één gemeente zijn, de gemeente Maashorst. Een gemeente die er toe doet in de regio, iets te vertellen heeft en zo goed voor haar inwoners kan zorgen.

Een nieuwe gemeente met nieuwe mogelijkheden en kansen, maar met dezelfde inwoners, verenigingen en dorpskernen: Odiliapeel, Reek, Schaijk, Uden, Volkel en Zeeland. We koesteren de kracht en de eigen identiteit van deze zes kernen, we benutten elkaars sterke punten en vullen elkaar aan.

De nieuwe gemeente ligt in het grote groene natuurgebied De Maashorst. Met een grotere stem in de regio kunnen we meer betekenen voor dit natuurgebied. We kunnen ons dan hard maken voor investeringen en subsidies voor de Maashorst. Ook dat geeft kansen voor de toerismesector en voor ondernemers, die kunnen zich profileren als Maashorstondernemers.

Op de gebieden wonen, economieën zorg ontstaan veel kansen. We kunnen zorgen voor een groter aanbod van woningen voor onze inwoners. Ook zijn er meer mogelijkheden voor ondernemers om zich in de gemeente te vestigen, met veel gunstig gelegen bedrijfskavels in de gemeente.

Ook op het gebied van zorg ontstaan meer kansen. Een gemeente met meer dan 50.000 inwoners mag zelf overleggen met zorgverzekeraars en zorgkantoren. Dat doet nu nog een grotere gemeente voor ons. Als we dat zelf kunnen doen dan kunnen we beter opkomen voor de zorgvragen van onze eigen inwoners.

De kwaliteit van de dienstverlening voor de inwoners en bedrijven gaat verder omhoog door te werken aan een organisatie die weet wat er leeft in de samenleving en hier ook op inspeelt. Een grotere gemeente heeft meer medewerkers, die gemakkelijker taken van hun (afwezige) collega’s kunnen overnemen. We helpen de inwoners dan beter en sneller.


Wanneer is de gemeente Maashorst een feit?

Het is de bedoeling is dat de gemeente Maashorst op 1 januari 2022 een feit is.


Hoe groot wordt de gemeente Maashorst?

De nieuwe gemeente telt ruim 57 duizend inwoners.


Hoe ziet de nieuwe gemeente eruit?

De nieuwe gemeente bestaat uit de kernen Odiliapeel, Reek, Schaijk, Uden, Volkel en Zeeland.


Hoe gaat de nieuwe gemeente heten?

De colleges van Landerd en Uden stellen voor dat de nieuwe gemeente ‘Gemeente Maashorst’ gaat heten. Dit is voorlopig alleen nog een werknaam.


Wie wordt de nieuwe burgemeester van de nieuwe gemeente?

Dit is nog niet bekend. Bij een herindeling van de gemeente wordt aan beide burgemeesters ontslag verleend. Per 1 januari 2022 zal een waarnemend burgemeester worden benoemd. De nieuwe vaste burgemeester wordt benoemd volgens de gangbare procedure nadat de herindeling een feit is.


Waar staat het gemeentehuis of raadhuis van de nieuwe gemeente?

De vraag is waar de nieuwe gemeente haar onderdak vindt. Op weg naar de nieuwe gemeente zullen we met elkaar in gesprek gaan over de huisvesting. Het gaat dan zowel om de dienstverlening aan de inwoners, als de huisvesting van de medewerkers. We verwachten dat hier pas in 2021 meer over bekend is.


Wat staat er in het plan van aanpak?

In het plan van aanpak staat wat we gaan doen om tot een herindelingsontwerp te komen. Er staat onder andere in hoe de inwoners worden betrokken bij het herindelingsontwerp. Dit plan staat ook op deze website.


Wat zijn een herindelingsontwerp en herindelingsadvies?

Nadat de gemeenteraden van beide gemeenten besloten hebben dat ze willen herindelen, stellen de colleges van B en W van de betrokken gemeenten een herindelingsontwerp op.

Het herindelingsontwerp is de eerste formele stap op weg naar een herindeling. Hierin staat waarom de gemeenten kiezen voor een herindeling. Hier komt ook de toekomstvisie en het dienstverleningsconcept van de nieuwe gemeente in te staan.

De gemeenteraden stellen het herindelingsontwerp vast. Vervolgens kan iedereen een reactie hierop geven. Deze reacties op het herindelingsontwerp noemen we zienswijzen. Op basis van deze ingekomen reacties past de gemeente het herindelingsontwerp aan en vanaf dat moment noemen we het herindelingsadvies.

De provincie geeft ook een reactie op het herindelingsadvies, dit noemen we de provinciale zienswijze. Het herindelingsadvies wordt samen met de provinciale zienswijze naar het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) gestuurd. Het ministerie zet het herindelingsadvies vervolgens om in een voorstel voor een herindelingswet.