Nog
97
dagen

Landerd en Uden
samen op weg
naar één gemeente

OP WEG NAAR GEMEENTE MAASHORST

Nog 97 dagen


Provincie positief over de herindeling van Landerd en Uden 

De provincie Noord-Brabant is positief over het Herindelingsadvies gemeente Maashorst. ‘Een erg fijn bericht!’ aldus burgemeester Marnix Bakermans (Landerd) en burgemeester Henk Hellegers (Uden). De provincie bekeek het voorstel voor de nieuwe gemeente, nadat de beide gemeenteraden van Landerd en Uden op 16 april het herindelingsadvies vaststelden. Nu de provincie een positieve reactie heeft gegeven, gaat het stuk door naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Provincie oordeelt positief
Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant geeft aan dat ‘Landerd en Uden op overtuigende wijze laten zien dat zij voldoen aan de vier criteria die aan de herindeling worden gesteld.’ Hiermee doelen zij op de criteria: draagvlak, bestuurskracht, regionale samenhang en interne samenhang en nabijheid van bestuur. Zo zijn Gedeputeerde Staten van mening dat sprake is van een hoge mate van lokaal bestuurlijk draagvlak en delen zij de conclusie van Landerd en Uden dat bij de omliggende gemeenten sprake is van brede steun voor de herindeling. Ook als het gaat om de naam Maashorst, waarbij de Gedeputeerde Staten aangeven de duidelijke afwegingen van de gemeenteraden te ondersteunen.

Een krachtig kernenbeleid
De zes kernen staan centraal voor de nieuwe gemeente Maashorst, zoals ook in de toekomstvisie is omschreven. De provincie geeft in haar zienswijze aan dat zij, evenals de beide gemeenten dus, meerwaarde zien in een krachtig kernenbeleid. Het kernenbeleid blijft absoluut de aandacht houden. Zo werken visiegroepen aan onder andere de uitwerking van de participatievisie, zodat samen met de inwoners de nieuwe gemeente wordt vormgegeven. Hierbij kijken we ook naar goede voorbeelden van andere Brabantse gemeenten.

Samen aan de slag
Verder geeft Gedeputeerde Staten aan waardering te hebben voor de zorgvuldige maar ook voortvarende wijze waarop de colleges en de raden inhoud en vorm hebben gegeven en blijven geven aan de beoogde herindeling. Ook zijn zij verheugd te lezen dat de gemeenten nu reeds met de samenleving aan de slag gaan om de toekomstvisie op de nieuwe gemeente verder uit te werken op thema’s als zorg, wonen, economie, buitengebied en participatie.

Bekijk de zienswijze en begeleidende brief van de provincie Noord-Brabant:

- Zienswijze provincie Noord-Brabant op Herindelingsadvies gemeente Maashorst
- Begeleidende brief bij zienswijze provincie

Het ministerie van BZK
Nu de provincie een positieve zienswijze af heeft gegeven, is het aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om een herindelingswet op te stellen. Vervolgens wordt dit wetsvoorstel volgens de reguliere wetgevingsprocedure voorgelegd in de Tweede en Eerste Kamer.