Nog
97
dagen

Landerd en Uden
samen op weg
naar één gemeente

OP WEG NAAR GEMEENTE MAASHORST

Nog 97 dagen


632 reacties op het herindelingsontwerp gemeente Maashorst


Vanaf het vaststellen van het herindelingsontwerp door de beide gemeenteraden op 24 oktober 2019 was het tot en met 27 december 2019 mogelijk om te reageren op dit stuk, dat de basis vormt voor het besluit om samen als één gemeente verder te gaan. 632 reacties (zienswijzen) kwamen binnen. Deze gaan onder andere over de naam ‘gemeente Maashorst’ en over de kern Schaijk in de nieuwe gemeente.

Iedereen kon laagdrempelig een zienswijze indienen door het sturen van een e-mail of brief naar één van de beide gemeenten, of door het indienen van een invulformulier (al dan niet digitaal). Ook was het gedurende de zienswijzeperiode mogelijk om, in de publiekshallen van de beide gemeentehuizen en op vijf andere publieke en toegankelijke locaties, papieren exemplaren van het herindelingsontwerp in te zien en schriftelijk een zienswijze in te dienen.

De binnengekomen reacties
Van de 632 reacties kwam ongeveer de helft digitaal binnen. 74% inwoners van de gemeente Uden reageerden, vanuit Landerd was dit 23%. Ook vanuit inwoners van andere, met name omliggende, gemeenten kwamen zienswijzen binnen. Daarnaast reageerden ook buurgemeenten op het herindelingsontwerp van de gemeente Maashorst.

Een eerste analyse
Een complete analyse van alle binnengekomen zienswijzen moet nog plaatsvinden. Uit een eerste analyse blijkt dat 446 zienswijzen negatief zijn over de keuze van de naam Maashorst. In veel van deze zienswijzen wordt tegelijkertijd steun uitgesproken voor het overige herindelingsontwerp. Er zijn 67 zienswijzen positief over het volledige herindelingsontwerp. Deze indieners spreken vaak expliciet steun uit voor de verschillende onderdelen, waaronder vaak voor de naam gemeente Maashorst. Daarnaast zijn er 68 zienswijzen waarin gereageerd wordt op de positie van de kernen. In veel van deze zienswijzen wordt voorgesteld om Schaijk toe te voegen aan de gemeente Oss. Verder is er in 40 zienswijzen gesproken over het doorlopen proces, in 23 over het draagvlak voor de herindeling.  

Opstellen Reactienota Zienswijzen
De komende weken gebruiken de beide colleges van burgemeester en wethouders voor het maken van een complete analyse van alle binnengekomen zienswijzen. Zij geven hier hun reactie op, inclusief de toelichting om het herindelingsontwerp al dan niet op bepaalde onderdelen aan te passen. Deze analyse en de reactie daarop, vormen samen de zogenaamde Reactienota Zienswijzen.

Vaststellen herindelingsadvies
Op 26 maart 2020 staat in de gemeente Landerd en de gemeente Uden een gemeenteraadsvergadering op de planning. Beide gemeenteraden nemen dan een besluit over het herindelingsadvies; dit is het herindelingsontwerp inclusief de Reactienota zienswijzen. Stellen beide gemeenteraden dit stuk vast, dan gaat het herindelingsadvies door naar de provincie en vervolgens naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.


Op 7 januari 2020 zijn beide gemeenteraden geïnformeerd over deze eerste analyse. Bekijk hier de informatienota aan de raad.