Nog
97
dagen

Landerd en Uden
samen op weg
naar één gemeente

OP WEG NAAR GEMEENTE MAASHORST

Nog 97 dagen


Eén Maashorstgemeente: stand van zaken

Geplaatst op woensdag 31 oktober 2018

Op 8 november aanstaande vergaderen de gemeenteraden van Uden en Landerd over een mogelijke herindeling van beide gemeenten. Hoe zit het ook alweer?

In de coalitieakkoorden van zowel het college van burgemeester en wethouders van Landerd als dat van Uden is de wens uitgesproken om één Maashorstgemeente te vormen. Een groene gemeente met een stevige ambitie qua dienstverlening, voorzieningen en werkgelegenheid en met krachtige kernen rondom natuurgebied De Maashorst. In juni van dit jaar zijn beide colleges een dag bij elkaar geweest om samen de ambities en het proces te verkennen. Inmiddels hebben zij een voorstel voorbereid voor de gemeenteraden om op 8 november 2018 een principebesluit te kunnen nemen. Met dit besluit zetten de raden de eerste stap.


Inwoners denken mee

Bewoners uit de kernen worden betrokken bij het herindelingsontwerp. Zo ontstaat een gemeente die recht doet aan haar inwoners. Een gemeente waar mensen zich samen inzetten voor goed wonen, werken en recreëren. Waar inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties de ruimte en kans krijgen om hun omgeving nog fijner te maken. Hoe de gemeenten inwoners gaan betrekken, komt in het Plan van aanpak te staan. Dit plan wordt gemaakt na de besluitvorming van 8 november aanstaande en wordt in februari 2019 aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.


Maashorstgemeente

Landerd en Uden willen samen één Maashorstgemeente zijn. Een gemeente die er toe doet in de regio, iets te vertellen heeft en zo goed voor haar inwoners kan zorgen. Een gemeente met zes krachtige kernen en een sterke identiteit. Gelegen in en om natuurgebied De Maashorst kan ze zich met recht hart en longen van Noordoost Brabant noemen.


Planning

Op 8 november nemen de gemeenteraden van Uden en Landerd een besluit over de herindeling. Als de raden besluiten in principe over te gaan tot herindeling van Uden en Landerd is het de bedoeling dat de Maashorstgemeente op 1 januari 2022 een feit is. Na het besluit van de gemeenteraden leest u op deze website over het vervolg.


< terug naar nieuws