Nog
97
dagen

Landerd en Uden
samen op weg
naar één gemeente

OP WEG NAAR GEMEENTE MAASHORST

Nog 97 dagen

Buitengebieden Graspeel en Odiliapeel opnieuw in de toekomst geplaatst  

In aanloop naar de nieuwe gemeente Maashorst gaan de gemeenten Landerd en Uden samen aan de slag met de toekomst van het buitengebied Graspeel en Odiliapeel. Bijna 20 jaar geleden zijn Graspeel en Odiliapeel aangewezen als landbouwontwikkelingsgebied (LOG). Er is sindsdien echter veel gebeurd. Beide gemeenten vinden het belangrijk om alle ontwikkelingen te bezien en opnieuw na te denken over de toekomst van het buitengebied.

Ontwikkelingen

De laatste 20 jaar is er veel veranderd. Een aantal veehouderij-bedrijven heeft zich sterk ontwikkeld en er zijn een paar nieuwe bedrijven bij gekomen. Tegelijkertijd zien we ook allerlei andere ontwikkelingen zoals stoppende veehouderijen die andere activiteiten willen ontwikkelen, de maatschappelijke vraag naar een andere wijze van voedselproductie, groeiende aandacht voor gezondheid en recreatie, energietransitie, klimaatverandering, biodiversiteit, mobiliteit in het buitengebied (veiligheid) en de grote druk op de woningmarkt. Wethouder van Lankvelt: ”Er zijn zoveel ontwikkelingen gaande dat we wel opnieuw moeten kijken naar de toekomst van het buitengebied. Met het oog op de Omgevingswet is daar nu het moment voor. Ik hoop dat we goede bouwstenen ophalen zodat we een goede richting kunnen bepalen voor de Omgevingsvisie.”

Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties

De gemeenten Landerd en Uden gaan samen met inwoners, ondernemers in beide gebieden én vertegenwoordigers van maatschappelijke organisatie aan de slag. De hoofdvraag is: ‘Hoe zien zij de toekomst voor het buitengebied van Odiliapeel en Graspeel?’ De antwoorden op deze vraag vormen een zogenoemd ‘concept Toekomstperspectief voor het buitengebied Graspeel en Odiliapeel’. Wethouder Brands: “We vinden het heel belangrijk om dit samen met inwoners, ondernemers en organisaties te doen. Alleen zo krijgen we een breed gedragen toekomstbeeld voor de beide gebieden. Uiteraard kunnen er verschillende sporen langs elkaar lopen. Het is niet zo dat we nu al een keuze moeten maken.” Het is de bedoeling om rondom de zomer dit concept op papier te zetten. In het najaar ligt het op tafel bij beide colleges en gemeenteraden. Het ‘concept Toekomstperspectief’ dient als belangrijke informatie voor de Omgevingsvisie voor de nieuwe gemeente Maashorst.

Enquête

Woont u in buiten gebied van Graspeel of Odiliapeel en heeft u onverhoopt geen uitnodiging ontvangen? Stuur dan een e-mail naar welkom@opwegnaargemeentemaashorst.nl.