Nog
97
dagen

Landerd en Uden
samen op weg
naar één gemeente

OP WEG NAAR GEMEENTE MAASHORST

Nog 97 dagen


Achter de schermen werken we hard aan de nieuwe gemeente 


Nu de belangrijkste besluiten voor de herindeling van de gemeenten Landerd en Uden genomen zijn, werken we achter de schermen hard om op 1 januari 2022 klaar te zijn voor Maashorst. De Tweede en Eerste Kamer moeten nog een definitief besluit nemen over de herindeling. Na publicatie in het Staatsblad en herindelingsverkiezingen in november 2021, is de nieuwe gemeente op 1 januari 2022 klaar voor de start. Er moeten nog een paar stappen worden gezet, ondertussen gaan we gestaag door met alle voorbereidingen. Doen we dat dan als organisaties en gemeenteraden helemaal alleen en zonder inbreng van inwoners, organisaties en ondernemers? Nee. Uiteraard niet. Samen met inwoners vorm geven aan die nieuwe gemeente is juist wat we heel belangrijk vinden en ook nog steeds doen.

Vijf onderwerpen uitwerken
In 2019 hebben inwoners, ondernemers en organisaties op allerlei manieren actief meegedacht over de nieuwe gemeente, met als hoogtepunt het Festival gemeente Maashorst. Alle inbreng is gebruikt om de toekomstvisie voor de gemeente Maashorst te schrijven. Om de toekomstvisie verder uit te werken zijn vijf thema’s benoemd: economie, zorg, buitengebied, wonen en participatie. In ‘visiegroepen’, met bestuurders en medewerkers van beide gemeenten, werken we deze thema’s verder uit. Dit doen we samen met inwoners, adviesraden, organisaties en andere betrokkenen. Het moment waarop mensen mee kunnen praten verschilt per onderwerp.

Een paar voorbeelden
Als het gaat om het thema zorg, praten bijvoorbeeld de adviesraden sociaal domein mee over de ontwikkelingen en de toekomst. Een avond die gaat over zorg staat in de planning, alleen door corona zal het een digitale avond worden. De visiegroep economie is aan de slag met bedrijventerreinen, recreatie & toerisme en voorzieningen in de kernen. Zij kijken met ondernemers ook naar de economische kenmerken van de gemeente en waar kansen liggen voor Maashorst. Als het gaat over wonen, zijn de verschillen en overeenkomsten van de woonvisies van Landerd en Uden en de woningbouwprogrammering interessant. Zo worden alle thema’s verder uitgewerkt, zodat er goede bouwstenen liggen voor het toekomstige beleid in Maashorst. En dat is belangrijk. Het resultaat is namelijk dat Maashorst van jong tot oud een aantrekkelijke gemeente is om te wonen, te werken en te bezoeken.