Nog
97
dagen

Landerd en Uden
samen op weg
naar één gemeente

OP WEG NAAR GEMEENTE MAASHORST

Nog 97 dagen


Colleges Landerd en Uden stellen herindelingsadvies vast


De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Landerd en Uden hebben het Herindelingsadvies gemeente Maashorst vastgesteld. In dit stuk staat hoe de beide gemeenten vanaf 1 januari 2022 samen één nieuwe gemeente willen gaan vormen: de gemeente Maashorst. Na het doorlopen van de zienswijzeprocedure en het bekijken van alle reacties op het eerder vastgestelde herindelingsontwerp, is dit herindelingsadvies ontstaan. 

Reacties uit de samenleving
Op de vraag om een reactie (een zienswijze) te geven op het Herindelingsontwerp gemeente Maashorst, kwamen 650 reacties binnen. Grofweg zijn de binnenkomen reacties te onderscheiden in vier categorieën: de naam van de nieuwe gemeente, de ongedeelde herindeling (Schaijk en/of Reek naar Oss), het proces om te komen tot de herindeling en overige zienswijzen. Binnen de categorie Overige zienswijzen vallen bijvoorbeeld zienswijzen als ‘Behoud de voorzieningen in de kernen en zorg dat deze op orde blijven’ en ‘Met schaalvergroting bestaat het risico dat de afstand tussen de inwoner en gemeente groter wordt’.

De naam 
De naam ‘Maashorst’ is al regelmatig onderwerp van gesprek geweest. Ook in de binnengekomen zienswijzen wordt hierover gesproken. Burgemeester Hellegers: “Het is goed dat mensen zich uitspreken over wat zij vinden en willen. Wij zijn ons er zeker van bewust dat de keuze voor de naam gevoelig ligt. Toch zijn wij van mening dat de voordelen groter zijn. Maashorst is een naam die ons verbindt en past bij de identiteit van de totale nieuwe gemeente. En belangrijk om hieraan toe te voegen: de nieuwe gemeente hecht aan het behoud van de identiteit en de naam van haar kernen voor nu en in de toekomst.”

Een ongedeelde herindeling
Ook de ongedeelde herindeling is een van de terugkerende thema’s in de zienswijzen. Burgemeester Bakermans zegt hierover: “Als het gaat om de positie van de kernen, in het bijzonder Schaijk, is ons bekend dat een deel van de inwoners een voorkeur heeft voor een samengaan met de gemeente Oss. We hebben echter bewust en weloverwogen gekozen voor een ongedeelde samenvoeging vanuit het belang van de nieuwe gemeente. De nu gevormde schaal past bij de opgaven waar we voor staan.”

Het herindelingsadvies
De binnengekomen reacties op het herindelingsontwerp hebben geleid tot aanpassingen, maar niet in de zin van concrete inhoudelijke wijzigingen voor wat betreft de naamgeving of de positie van de kernen. Een volledige argumentatie is te lezen in het stuk Reactienota Zienswijzen, dat evenals het Herindelingsadvies gemeente Maashorst te vinden is op de pagina Belangrijke documenten.

Besluit gemeenteraden
De Colleges leggen het herindelingsadvies voor aan de gemeenteraden van Landerd en Uden. Op 26 maart 2020 nemen de gemeenteraden van Landerd en Uden een besluit over het Herindelingsadvies gemeente Maashorst. Zodra de gemeenteraden positief besluiten over het herindelingsadvies, geven vervolgens ook de provincie en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hun reactie.